Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

ÇALIŞAN ADAYI İÇİN AYDINLATMA METNİ

 

 “SİRMERSAN MERMER SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ (Bundan böyle “ŞİRKET” olarak anılacaktır.) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi uyarınca sizi kişisel veri işleme, işlenen kişisel verilerinizin aktarılması, kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri ve hukuki sebebi ile KVKK md. 11’de sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz. Bize sağladığınız tüm kişisel verilerin gizliliği ve güvenliği konusunda azami hassasiyet gösterdiğimizi ve bu verilerin korunması için gerekli tüm teknik ve idari güvenlik önlemlerinin alındığını belirtiriz. 

 1. İLGİLİ KİŞİ

Kişisel verileriniz şirketimiz tarafından işlenen siz, iş başvurunuz sebebiyle tarafımızdan Çalışan Adayı olarak tanımlanmakta ve Kanun tarafından da İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz.

 1. VERİ SORUMLUSU

Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan şirketimiz veri sorumlusudur.

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ, İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi amacıyla Kanun’un Md.5/1 çerçevesinde açık rızanıza istinaden alınmaktadır.

 1. KİŞİSEL VERİNİN İÇERİĞİ

İletişim Verisi, (Telefon Numarası, Adres, E-Posta Adresi) Kimlik Verisi, (Ad Soyad, T.C. Kimlik No, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Cinsiyet, İmza) Mesleki Deneyim, (Görevi, Yabancı Dil Bilgisi, Bilgisayar Bilgisi, Eğitim Seviyesi) Özlük Verisi, (Askerlik Durum Bilgisi, Sürücü Belgesi Bilgisi, İşe Başlama İşten Çıkış Tarihi, Aldığı Ücret Bilgisi, Ayrılış Nedeni, Geçmiş Sağlık Öyküsü, Hobileriniz, Sigara ve Alkol Alışkanlıklarınız, Ceza Mahkûmiyet Durumu) vb. kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz tarafımızdan işlenmektedir.

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz ayrıca ilerde oluşabilecek hukuki sorunların çözülebilmesine yönelik olarak haklarımızın tesisi ya da kullanılması sebebiyle KVKK Md.5/2e’ye istinaden işlenecektir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir. Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş̧ durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı kurulları gibi idari veya yargı makamlarına) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dâhilinde aktarılabilir.  Bu aşamada öngörülebilir böyle bir durumun olmaması sebebiyle bilgi verilememektedir. Bunun gerçekleşmesi durumunda tarafınız ayrıca önceden bilgilendirilecektir. Kişisel verileriniz, aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında herhangi bir kurum, kişi ya da kuruluşa aktarılmamaktadır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLME YÖNTEMLERİ

Kişisel verileriniz iş başvuru formu doldurulması veya tarafımıza cw gönderilmesi suretiyle fiziki ya da elektronik olarak teslim alınır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ VE İMHA EDİLMESİ

İşçi-İşveren ilişkisinin kurulduğu durumlar hariç başvuru formlarınız başvurunuzun onaylanmamasından itibaren ilk periyodik imha sürecinde (6 ay) imha edilmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Topladığımız ve işlediğimiz kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi Kanunu 4’üncü Maddesi gereğince doğru ve gerektiğinde güncel olması gerekmektedir. Bu nedenle, kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, güncel ve doğru kişisel bilgilerinizi aşağıda belirtilen yöntemlerle bildirebilirsiniz.

 

 1. VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU YÖNTEMİ

Yazılı olarak talepte bulunulması halinde;

            “KVKK Başvuru Formu”nun ıslak imzalı bir nüshasını, kimliğinizi tespit edici bir belge ile şahsen veya 11. Madde kapsamında sayılan haklara ilişkin başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösterir ve noter tasdikli bir vekâletname ile vekaleten teslim edebilir, ya da noter aracılığıyla “Denizli OSB Mah. İbrahim Çallı Cad. No:6 Honaz/DENİZLİ” adresine gönderebilirsiniz.

Elektronik olarak talepte bulunulması halinde;                                   

KVKK Başvuru Formu’nu, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” sertifikasına sahip bir elektronik ya da mobil imza ile imzalayarak, Şirketimiz Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresine, ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle “ik@sirmersan.com” e-posta adresine iletebilirsiniz.

(Tarafımızca, başvurunun size ait olup olmadığının tespiti ve haklarınızın korunması amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı e-posta adresinize mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Başvurunun, kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişiler tarafından yapılması halinde, başvuruda bulunacak kişiye, veri sahibi tarafından noterde düzenlenmiş özel yetkili vekâletname vermesi gerekmektedir.)

Şirketimize ilettiğiniz talepleriniz, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde, yazılı olarak veya elektronik ortamda cevaplandırılacaktır. 

ŞİRKET İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Adres: Denizli OSB Mah. İbrahim Çallı Cad. No:6 Honaz/DENİZLİ

Tel: 0258 269 10 28

E-mail: ik@sirmersan.com

İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Şirketimiz tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır. İşbu Aydınlatma Metnini okuyup anladığımı kabul ve beyan ederim.

Ad Soyadı:

Tarih:                                                                                                                                              

İmza :